OneUW Dual Sync Cord - Nikonos to 2 S6 Strobes

Go from one Nikonos N5 5-pin housing bulkhead to two S6 Strobe Bulkheads

SKU: # ouw-330020